Podpora rozvoje a zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků veřejné správy - akreditované 56h vzdělávání | ONLINE

  • Cena pro cílovou skupinu zdarma
  • Termín v popisu
  • Lektor Mgr. Tomáš Johanna, Mgr. Kateřina Kyselková, DiS., Mgr. Petr Fabián, Ph.D., Mgr. Markéta Vaculová MBA, Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

Číslo akreditace: A2021/1109-SP

Online akreditovaný vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům splňujícím předpoklady dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří dále splňují následující podmínky:

1. pracují na pozici sociálního pracovníka v rozsahu minimálně 0,5 úvazku v době konání vzdělávacího programu na některém z následujících míst: Obecním úřadu, Úřadu práce ČR (kontaktním pracovišti, krajské pobočce, Generálním ředitelství), Krajském úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy.

2. jejich místem výkonu práce je území České republiky.

Časová dotace: 56 hodin

Chcete se přihlásit?  ZDE

Forma: ONLINE

1. BĚH – Morava a Slezsko  | 10.-11.1.2022, 20.-21.1.2022, 3.-4.2.2022, 11.2.2022

2. BĚH – Morava a Slezsko  | 2.-3.12.2021, 6.-7.12.2021,  16.12.2021, 12.-13.1.2022

3. BĚH – Morava a Slezsko  | 13.-14.1.2022, 24.-25.1.2022, 2.-3.2.2022, 15.2.2022

4. BĚH – Morava a Slezsko | 13.1.2022, 17.-18.1.2022, 27.-28.1.2022, 7.-8.2.2022

5. BĚH – Čechy  | 24.-25.1.2022, 10.-11.2.2022, 14.-15.2.2022, 24.2.2022

6. BĚH – Čechy| 17.-18.1.2022, 1.2.2022, 7.-8.2.2022, 24.-25.2.2022

7. BĚH – Čechy  | 27.-28.1.2022, 3.- 4.2.2022, 9.-10.2.2022, 14.1.2022

8. BĚH – Čechy  | 10.-11.1.2022, 26.-27.1.2022, 3.2.2022, 17.-18.2.2022

Zajištěno: materiály ke vzdělávání

 

1. blok – Souvislosti sociální práce s nízkopříjmovými klienty, 16 hodin
(zahrnuje témata k finanční gramotnosti, dluhovému poradenství, insolvenčnímu řízení a nepojistným sociálním dávkám)

Cílem tohoto bloku je účastníky seznámit s obsahem a dopadem novelizací právních předpisů důležitých pro výkon sociální práce realizovaný obecními úřady. Účastník absolvováním tohoto bloku získá základní informace o aktuální právní úpravě, dokáže se v ní orientovat a doporučit klientovi adekvátní další odbornou podporu v oblasti oddlužení či nakládání s financemi.

2. blok – Krizová pomoc, zásady bezpečné práce s klientem a psychohygiena, 16 hodin

Cílem tohoto bloku je účastníky seznámit se základy krizové pomoci. Účastník se po absolvování tohoto bloku orientuje v základech krizové pomoci, psychohygieny, v prevenci syndromu vyhoření a zná zásady bezpečné práce s klientem.

3. blok – Přímá práce s klientem I., 16 hodin

Cílem tohoto bloku je účastníkům přiblížit metody a techniky sociální práce s cílovými skupinami – klient vykazující známky agresivního a manipulativního chování, klient s psychiatrickým onemocněním, sociální práce s občanskou komunitou. Účastník po absolvování tohoto bloku dokáže vést motivační rozhovor s klientem, orientuje se ve specifikách komunikace s agresivním, závislým a psychiatrickým klientem.

4. blok – Přímá práce s klientem II., 8 hodin

Cílem tohoto bloku je účastníkům přiblížit metody a techniky sociální práce potřebné pro sociální práci s klientem v přirozeném prostředí. Účastník si absolvováním tohoto bloku osvojí základy terénní sociální práce, práce s občanskou komunitou, se zaměřením na sociální práci s romskou menšinou.

Osvědčení zasíláme poštou po absolvování kurzu

„Pilotní ověření vzdělávacího programu pro sociální pracovníky obecních úřadů“, které je realizováno v rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003527 a je hrazena z fondu Operační program Zaměstnanost.

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.