Akreditované 32h vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti dluhového poradenství | ONLINE | OBSAZENO

  • Cena pro cílovou skupinu zdarma
  • Termín v popisu
  • Lektor JUDr. Milan Čichoň, Mgr. Tomáš Johanna

Číslo akreditace: MPSV: A2021/1083-SP/PC, MVČR: AK/PV-84/2022

Cílová skupina vzdělávání: Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky pracující v sociální službě odborné sociální poradenství, případně dalších sociálních službách, dále pak pro pracovníky obcí nebo kraje, a to vše v rámci působení v Moravskoslezském kraji.

Časová dotace: 32 hodin

Lektorské zajištění vzdělávacího programu: JUDr. Milan Čichoň, Mgr. Tomáš Johanna

Cena: ZDARMA pro cílovou skupinu vzdělávání

Témata obsažená v 32h vzdělávaní:

Forma: ONLINE

Termíny:

– 24.-25.3. a 7.-8.4.2022 | Bruntálsko + Opavsko

ONLINE PŘILHÁŠKA: http://1url.cz/@prihlaska32h

 

Obsah vzdělávání:

Základní (občanské) poradenství, 8h

– Práce s klientem – speciálně zaměřené metody sociální práce pro odborné sociální poradenství
– Prevence předlužení v důsledku vzniku nepříznivé sociální situace způsobené zaviněním i bez zavinění osoby, v důsledku sociálně patologických jevů a dalších okolností
– Informace o vzniku, preventivních opatření a důsledcích předlužení z důvodu ustanovení v Občanském zákoníku, především oblast dědického práva, společného jmění manželů
– Informace o preventivních opatřeních u trestných činů, které mohou souviset s předlužením
– Základní principy rodinného hospodaření, využívání bankovních produktů souvisejících s hospodařením domácnosti
-Postupy sociálního pracovníka připomoci v občanském poradenství

Smlouva a její obsah, 8h

– Informace pro spotřebitele o ustanoveních příslušných zákonů při uzavírání spotřebitelských a dalších běžně uzavíraných smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, úvěrová, aj.) -Rozbor jednotlivých ustanovení ve smlouvách uzavíraných spotřebitelem, zaměření na základní náležitosti smlouvy (předmět smlouvy, zajištění smlouvy, zástavní právo, aj.)
-Informace o zajištění smluv prostřednictvím rozhodčích doložek – legislativní opodstatnění, napadnutí platnosti, práva a povinnosti spotřebitele v rozhodčím řízení
-Směnečné právo uplatňované ve smlouvách uzavíraných spotřebiteli
– Postupy sociálního pracovníka při práci s klientem v oblasti poradenství při uzavírání smluv a řešení důsledku podpisu jednotlivých ustanovení ve smlouvě

Vymáhací proces, 8h

-Legislativní opora pro mimosoudní vymáhací proces zaměřená na inkasní a vymáhací agentury, předání a prodej pohledávek v souladu splatnou legislativou, práva a povinnosti dlužníka
– Mimosoudní vymáhání pohledávek s exekučně vykonatelným titulem (rozhodčí řízení, ČTÚ, FÚ, aj.), a práva a povinnosti těchto institucí a práva a povinností dlužníka
– Soudní vymáhání pohledávek a možnosti obrany proti jednotlivým exekučním titulům (platební rozkaz, usnesení, rozsudek)
– Vedení exekučního řízení proti povinnému, nástroje a formy exekučního procesu, práva a povinnosti povinného, možnosti obrany proti exekučnímu řízení, proti úkonům exekutora
– Postupy sociálního pracovníka při práci s klientem, u kterého dochází k vymáhání pohledávky, a to mimosoudní nebo soudní cestou

Práce s předluženou domácností, 8h
– Postupy a metody sociální práce s předluženou domácností, využití krizové intervence u klientů sociálních služeb, především odborného sociálního poradenství
– Postupy a metody práce s klientem rozdělené podle finanční situace klienta –práce s nemajetným klientem, postupy vedoucí k řešení jeho nepříznivé sociální situace, nástroje pro ochranu nemajetné osoby v exekučním procesu, postupy pro omezení dopadu předlužené situace na rodinu a příbuzné dlužníka
– Postupy a metody práce při splácení dluhů formou splátkových kalendářů, vyjednávání podmínek pro nastavení nových podmínek pro splácení -Informace o oddlužení podle insolvenčního zákona, základní principy, práva a povinnosti osoby v oddlužení.
– Postupy a metody práce při přípravě dlužníka na proces oddlužení, zajištění podkladů, předávání informací o samotném procesu dlužníkovi, vedení dokumentace atd.
-Postupy sociálního pracovníka při práci s předluženou domácností

 

„Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.